Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Våra 15 politiska krav

Här kan du ladda ned våra 15 krav till pdf.

 • Skärp klimatmålen väsentligt och komplettera med en nationell koldioxidbudget som bryts ner på regional och kommunal nivå. 
 • Särredovisa biogena koldioxidutsläpp och markläckage av metan, lustgas och koldioxid i nationell utsläppsstatistik. 
 • Balansera negativa effekter för en rättvis omställning med insatser till dem som drabbas av strukturförändringarna.
 • Utan rättvisa kommer klimatomställningen att försvåras och försenas. De ekonomiska klyftorna behöver därför minska.
 • Avsätt tillräckliga resurser för att stödja glesbygd och storstad som riskerar att påverkas negativt av omställningens effekter.
 • Minska konsumtion av resurser genom kortare arbetstider för att inte belasta ekosystem med ökad produktion i ekonomin. 
 • Stöd aktivt förslaget om ekocid som internationellt brott inom Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. 
 • Sätt ett direktiv att svenska pensionsfonder ska vara fossilfria inom fyra år. 
 • Redovisning av investeringar och utlåning till fossila ändamål bör vara obligatoriskt för finanssektorn. Efter år 2030 bör sådan utlåning inte vara tillåten.
 • Inför att Exportkreditnämnden godkänner investeringar baserat på deras balansräkning av klimatpåverkan. 
 • Inför betydande beskattning av finansiering av utvinning och framställning av fossila produkter. 
 • Etablera och finansiera en klimatbank som underlättar såväl offentliga som privata investeringar i hållbar teknik, produkter och i en resurseffektiv produktion. 
 • Låt Riksbanken snarare än affärsbankerna skapa merparten av pengarna som cirkulerar, för att stävja ett ökande skuldberg som bara kan betalas av genom en växande ekonomi.
 • Minska lånebaserad konsumtion. 
 • Låt kvalitativa mål kring välfärd och välbefinnande vara styrande – såsom god hälsa, rättvis fördelning, jämställdhet, friska ekosystem och stabilt klimat. Vidareutveckla den svenska regeringens 15 alternativa mätetal från 2017 är en början på att övergå till andra mått på utveckling. 
 • Samverka med ”The Wellbeing Economy Alliance” där Nya Zeeland, Skottland, Wales,Island och Finland har bildat en grupp som strävar efter att hitta alternativa utvecklingsmått och vägar framåt i omställningsarbetet.
 • Ge kraftfullt stöd till och inför åtgärder för minskad energianvändning och för energieffektiviseringar på alla plan.
 • Öka produktionen av både sol- och vindkraftsbaserad el. Rikta särskilt fokus på havsbaserad kraft. 
 • Öka skatteavdraget vid investeringar i solpaneler och ändra regelverket som begränsar mikroproducenters produktionsvolym.
 • Effektivisera tillståndsprocesserna för etablering av vindkraft, samtidigt som viktiga naturvärden skyddas. Ta bort kommunala vetot mot vindkraftsetablering.
 • Låt delar av skatteintäkterna från vindkraftsproduktion tillfalla berörda kommuner och närboende, samt låt skatter från andra råvaruproducerande verksamheter tillfalla platsen där de  produceras.
 • Öka takten i utbyggnaden av kraftnäten och ge statligt stöd till nya metoder för lagring av kraft och effekt, exempelvis batterier, vätgas och nätlagring.
 • Minska fordonsflottan, oavsett drivmedel, då den har en stor belastning på ekosystemen. 
 • Påskynda fordonsomställningen genom att införa kraftiga stegvisa ekonomiska styrmedel för att fasa ut förbränningsmotorer och fossila bränslen, samt accelerera elektrifieringen. Öka takten i utbyggnaden av laddstolpar och annan infrastruktur för elektrifiering av fordonstrafiken. 
 • Ökad inblandning av hållbara biobränslen krävs under en övergångsperiod. Skogbaserade biobränslen får endast ha sin bas i avverkningsrester och skogsindustrins restprodukter, med hänsyn till skogsekosystemets roll i kolbalansen.
 • Rusta upp och bygg ut järnvägsnätet.
 • Öka kollagret i skogen genom att senarelägga slutavverkningar i skogar utan hög skaderisk.
 • Skogar med stort kollager och/eller hög biologisk mångfald såsom fjällnära skogar eller kontinuitetsskogar äldre än 150 respektive 120 år (norr respektive söder om Limes Norrlandicus) ska ej avverkas.
 • Öka andelen skog som brukas med hyggesfria metoder för att gynna den biologiska mångfalden, variationen i skogslandskapet och skogens motståndskraft mot klimatförändringar. Begränsa hyggesstorleken inom trakthyggesbruket betydligt.
 • Klimatanpassa skogen genom att öka mängden bland- och lövskog.
 • Utforma incitament för en ökad andel byggande i trä och större andel långlivade träprodukter från skogsråvaran.
 • Återvät och bevara våtmarker. Förbjud brytning av torv.
 • Västerhavets och Östersjöns ålgräsängar ska skyddas från muddring och fysisk exploatering.
 • Värna djurhållning på naturbetesmarker med hög biologisk mångfald.
 • Säkerställ att rekyleffekterna från användningen av teknik inte ökar resurskonsumtion och den totala belastningen på ekosystem. 
 • Samverka med ny teknik som AI, nanoteknik, bioteknik och kognitiv teknologi för att utveckla nya sätt att möta människors behov. Implementera ett policyramverk för att styra utvecklingen av dessa omvälvande teknologier på ett positivt sätt för samhället.
 • Skapa utbildningar för de nya yrken som krävs för omställningen. 
 • Utforma den ekonomiska politiken så att den i högre utsträckning gynnar lokala aktiviteter och skapar företagande som bygger på hållbara värden.  Slopa skatteundantag för fossila bränslen och genomför snabbt en skattereform med fokus på minskning av utsläppen av växthusgaser. 
 • Låt intäkterna från lantbrukets dieselskatt återgå till näringen i form av stöd för ett jordbruk som bidrar till kolinlagring och gynnar biologisk mångfald. 
 • Höj flygskatten kraftigt, så att flyget betalar sina verkliga kostnader, och återbetala enligt modellen ”avgift och utdelning”, dvs lika mycket till alla. 
 • Inför regler som i praktiken förbjuder fossidrivet inrikesflyg på sträckor där andra alternativ tar mindre än fyra timmar.
 • Prioritera åtgärder som styr konsumtionen till sådan konsumtion som har låg  påverkan på natur och klimat, till exempel avgiftsfri eller kraftigt subventionerad kollektivtrafik.
 • Förbjud fossilreklam.
 • Driv på övergången från linjära till cirkulära produktions- och affärsmodeller.
 • Stimulera alla former av cirkulära materialflöden genom till exempel pant- och skattesystem, och inför begränsningar i utnyttjande av nyutvunna material.
 • Inför designkrav som ökar produkters livslängd – inklusive möjligheter att reparera och uppgradera – samt underlättar möjligheterna att återanvända och återvinna  ingående material.
 • Använd den offentliga upphandlingen systematiskt för att minska utsläppen och resursanvändningen. 
 • Fördjupa och öka takten på demokratisk delaktighet i Sverige under denna snabbt föränderlig tid för  att Sveriges klimatomställning ska lyckas.
 • Lägg till ett femte statligt syfte med folkbildningen för att öka insikten om hållbarhetskrisen  och tillför substantiella medel för ett kunskapslyft med samma syfte. 
 • Stärk skolans undervisning om relationen mellan människa och natur.
 • Inför en obligatorisk grundkurs på gymnasier och högskolor om klimat och biologisk mångfald som en del i alla examina.
 • Genomför stora satsningar på kompetensutveckling och vuxenutbildning som tidigt hanterar effekterna av strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. 
 • Skapa medborgarråd för starkare delaktighet och större inflytande med uppgift att ta fram skärpta klimatmål och förslag och policies för att nå dem. 
 • Agera för skärpa EU:s politik för klimatneutralitet, så den uppnås så snabbt som möjligt, men dock senast 2040.
 • Inför koldioxidtullar, en skärpning av utsläppshandeln och ett omedelbart stopp för fossila subventioner inom OECD-området.
 • Verka kraftfullt inom EU för ett globalt pris på koldioxid. 
 • Arbeta för en avsevärd ökning av investeringarna i förnybar energi och energieffektivisering inom EU.
 • Verka för en ökad beredskap för flyktingmottagande i spåren av klimat- och ekosystemkriserna.
 • Öka stödet till låginkomstländernas klimatomställning och anpassning inom ramen för FN:s Gröna Fond.
 • Inför öronmärkt stöd till utvecklingsländer som brukar sina skogar på ett hållbart sätt eller väljer att istället skydda dem. 
 • Prioritera utbildning av flickor och kvinnor och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa inom ramen av fattigdomsbekämpningen.  
 • Underlätta för fattiga länder att ställa om genom att stryka statsskulder, så att deras investeringar inte går till räntor och amorteringar. Kravet för att stryka skulderna ska vara investeringar i förnybar energi och annat som gynnar ett hållbart samhälle. 
 • Sätta mål för hållbar konsumtion och produktion av livsmedel, som ligger i linje med Parisavtalet. Halvering av Sveriges köttkonsumtion till 2030.
 • Inför en klimatskatt på kött, mjölkprodukter och andra animaliska produkter, som beräknas utifrån den koldioxidskatt som redan finns i Sverige. Hälften av intäkterna återförs till svenska jordbrukare, som kompensation för klimatåtgärder, såsom återställande av våtmarker, och till stöd för växtbaserad produktion. Den andra hälften används för sänkning av momsen på frukt, grönsaker, spannmål och baljväxter. 
 • Inför ekonomiska bidrag som gynnar nationella producenter av växtbaserad mat. 
 • Ge omställningsstöd för jordbrukare som ställer om till regenerativt och/eller ekologiskt  jordbruk, som minimerar utsläppen av växthusgaser.
 • Genomför mycket stora statliga investeringar i förnybar energi och teknik som underlättar klimatomställning.