Klimatalliansen

Våra 15 politiska krav

 • Skärp klimatmålen och inför en koldioxidbudget. Verka för netto nollutsläpp senast 2040.
 • Använd kvarvarande koldioxidbudget till att etablera långsiktiga, fossilfria samhällsnyttor.
 • Jämställ utsläpp från biobränsle och markläckage med fossila utsläpp.
 • Stöd förslaget om ekocid som internationellt brott.
 • Stärk ansvaren så att ägare, styrelse och VD kan ställas till svars för bolagets påverkan på människor och miljö.
 • Beskatta kortsiktiga vinster hårdare än långsiktiga investeringar och förbjud bonusar som är knutna till börskursen.
 • Förbjud investeringar och utlåning till fossila ändamål från 2030.
 • Inför klimatbalansräkning för finansiella produkter i relation till investeringar och utlåning.
 • Styr pensionsfondernas och försäkringsbolagens investeringar från fossila produkter till hållbara investeringar.
 • Etablera en klimatbank som underlättar investeringar i ny teknik, nya produkter och resurseffektiv produktion.
 • Låt Riksbanken snarare än affärsbankerna skapa alla pengar som cirkulerar, för att stävja ett ökande skuldberg som bara kan betalas av genom en växande ekonomi.
 • Minska lånebaserad konsumtion.
 • Mät samhällsutvecklingen på nya sätt. Låt kvalitativa mål kring välfärd och välbefinnande vara styrande, snarare än BNP.
 • Samverka med ”The Wellbeing Economy Alliance” där Nya Zeeland, Skottland, Wales, Island och Finland ingår.
 • Ge stöd till åtgärder för energieffektiviseringar och minskad energianvändning.
 • Öka produktionen av sol- och vindkraftsbaserad el. Rikta särskilt fokus på havsbaserad kraft.
 • Effektivisera tillståndsprocesserna, samtidigt som viktiga naturvärden skyddas.
 • Öka takten i utbyggnad av kraftnäten och ge stöd till nya metoder för kraftlagring.
 • Framställ fossilfri vätgas i stor skala för lagring och produktion av el.
 • Påskynda elektrifieringen av fordonsflottan och utbyggnaden av laddstolpar, samt verka för en minskad fordonsflotta.
 • Inför ekonomiska styrmedel för att fasa ut förbränningsmotorer och fossila bränslen.
 • Säkerställ att den ökande inblandningen av hållbara biodrivmedel enbart utgörs av skogsindustrins restprodukter.
 • Rusta upp och bygg ut järnvägsnätet.
 • Öka skatteavdraget vid investeringar i solpaneler och ta bort begränsningen av mikroproducenters produktionsvolym.
 • Låt skatteintäkter från vindkraftsproduktion och råvaruproduktion tillfalla berörda kommuner.
 • Gör kalhyggesfria metoder och varsammare markberedning till den dominerande formen av skogsbruk.
 • Premiera skogsfastigheter som senarelägger avverkningarna.
 • Öka användningen av långlivade träprodukter i byggbranschen.
 • Återvät och bevara våtmarker. Förbjud brytning av torv.
 • Förbjud skogsbruk av skogar som har stora kollager och hög biologisk mångfald, som fjällnära skogar och kontinuitetsskogar.
 • Skydda ålgräsängar från muddringsaktivitet och fysisk exploatering.
 • Samverka ny teknik som AI-, nano- och bioteknik samt kognitiv teknologi för att utveckla nya sätt att möta människors behov. Styr utvecklingen på ett positivt sätt för samhället.
 • Skapa utbildningar för de nya yrken som behövs i omställningen till ett hållbart samhälle.
 • Säkerställ att användning av ny teknik inte ökar den totala belastningen på planeten.
 • Gynna lokala företag och företag som har andra mål och värden än expansion och vinstmaximering.
 • Genomför skattereformer med fokus på utsläppsminskning, som sänkt skatt på arbete och ökad beskattning på kapitalinkomster, konsumtion, fossila bränslen och uttag från naturen.
 • Höj flygskatten så att flyget betalar sina verkliga miljökostnader.
 • Förbjud inrikesflyg på sträckor där motsvarande tågresa tar mindre än fyra timmar.
 • Styr mot konsumtion som har låg påverkan på naturen, till exempel rabatterad kollektivtrafik.
 • Inför miljöskatter på brytning av sällsynta mineraler.
 • Driv på övergången från linjära till cirkulära produktions- och affärsmodeller.
 • Stimulera cirkulära materialflöden genom till exempel pant- och skattesystem, och inför begränsningar i utnyttjande av nyutvunna material.
 • Inför designkrav som ökar produkters livslängd – inklusive möjligheter att reparera och uppgradera – samt underlätta möjligheterna att återanvända och återvinna ingående material.
 • Använd systematiskt den offentliga upphandlingen för att minska utsläpp och resursanvändning.
 • Fördjupa utvecklingen av demokrati och delaktighet för att öka chanserna att lyckas med klimatomställningen.
 • Öka kunskapen i samhället kring hållbarhetsproblematiken – orsaker, konsekvenser och lösningar. Inkludera grundskolan, gymnasiet, högskolan, folkhögskolan och arbetsmarknaden.
 • Skapa medborgarråd för starkare delaktighet och större inflytande.
 • Avsätt resurser för att stödja glesbygd och storstad som riskerar att påverkas negativt av omställningens effekter.
 • Kompensera ökad produktivitet med kortare arbetstid för att inte öka belastningen på planeten.
 • Minska de ekonomiska klyftorna – utan rättvisa kommer klimatomställningen att försvåras.
 • Agera för en skärpning av EUs politik för klimatneutralitet senast 2040 genom att införa koldioxidtullar, skärpning av utsläppshandeln och stopp för fossila subventioner.
 • Verka inom EU för ett globalt pris på koldioxid.
 • Arbeta för en tredubbling av investeringar i förnybar energi och energieffektivisering inom EU.
 • Verka för en ökad beredskap för flyktingmottagande i spåren av klimat- och ekosystemkriserna.
 • Öka stödet till låginkomstländernas klimatomställning och anpassning inom ramen för FNs gröna klimatfond.
 • Stöd utvecklingsländer som brukar sina skogar på ett hållbart sätt eller skyddar dem.
 • Prioritera utbildning av flickor och kvinnor. Ge tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Underlätta för fattiga länder genom att stryka statsskulder – med motkravet att nya investeringar görs i förnybar energi och annat som gynnar ett hållbart samhälle.
 • Sätt mål för hållbar konsumtion och produktion av livsmedel, i linje med Parisavtalet. Halvera köttkonsumtionen till 2030.
 • Inför en klimatskatt på kött och mjölk samt andra animaliska produkter. Låt delar av intäkterna återföras till svenska jordbrukare som kompensation för återställande av våtmarker och till stöd för växtbaserad matproduktion.
 • Sänk momsen på frukt, grönsaker, spannmål och baljväxter.
 • Ge stöd till jordbrukare som ställer om till regenerativt och ekologiskt jordbruk, som minimerar utsläppen av växthusgaser.
 • Gör statliga investeringar i förnybar energi och teknik som underlättar omställningen, liknande de satsningar som gjordes för att rädda finansmarknaden 2008 och företagen under pandemin.