Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Politisk plattform 2024

Nödläget är en global angelägenhet. Klimat- och hållbarhetskriserna utgör ett existentiellt hot som påverkar alla människors och djurs liv. Användningen av fossila bränslen såsom olja, kol och gas måste snabbt avvecklas, och en övergång till en växtbaserad kost är nödvändig.

I vår politiska plattform presenterar vi en detaljerad plan för att genomföra en systemomställning av ekonomi, handel, transport, jordbruk och energi, vilket kan göra Sverige och EU betydligt mer hållbart. 

Genom att fokusera på konkreta åtgärder och sätta ambitiösa mål strävar vi efter en klimatvänlig omställning som inkluderar alla samhällssektorer.

Klimatalliansen tror på vetenskapen och människors förmåga att förändra världen. Vi är övertygade om att vi genom konkreta handlingar kan göra en positiv inverkan på klimatet.

Vi samarbetar med andra aktörer i samhället för att skapa en bred front mot klimatförändringarna. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Ladda ned vår politiska plattform som pdf här

Vår konkreta politik

1. Skärp EU:s klimatmål
 • Skärp EU:s klimatmål till minst 65 procent minskning av växthusgasutsläpp till 2030 (jämfört 1990), 75 procent till 2035 och 90 procent till 2040. För att nå målen skärps:
  1. EU:s system med utsläppsrätter,
  2. De nationella målen för utsläpp utanför handeln inom sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.
  Sveriges nationella mål skärps så att de ligger i nivå med dessa mål. De skärpta målen ska ligga i linje med Parisavtalet.
 • EU:s mål om andel förnybar energi till 2030 höjs till 60 procent. Dessutom införs ett nytt mål om att EU:s energimix till 2035 ska bestå till 95 procent av förnybar energi och övrig fossilfri energi.
2. Verka för en rättvis omställning
 • Balansera negativa effekter av omställningen med insatser till dem som drabbas av förändringarna av omställningen inom EU, till exempel de som arbetar med kol, olja och gas. EU:s klimatpolitik ska motverka sociala orättvisor och utsläppsminskningarna ska globalt minska mest i de länder med störst utsläpp.
 • Inför ett system med Personal Carbon Allowances (individuella utsläppsrätter) för att komma åtsymbol rättvisaöverkonsumtion hos de rikaste, exempelvis enligt modeller i Schweiz och Nya Zealand. 
3. Stödja en internationell konvention mot brott mot Naturen
 • Ekocid ska erkännas som internationellt brott inom Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.
4. Bryta kortsiktigheten i ekonomin och nyttja kapaciteten i finansmarknaderna
 • Sätt ett direktiv att värdepappersfonder (aktiefonder, räntefonder med mera) inom EU ska vara fossilfria senast 2027. 
 • Obligatorisk redovisning av investeringar i och utlåning till fossila ändamål för finanssektorn inom EU. 
 • Inför hög beskattning av finansiering av utvinning och framställning av fossila produkter inom EU.
 • Höj koldioxidtullen,Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM)”, för import till EU av CO2-intensiva varor.
 • EU ska verka för en internationell koldioxidskatt och handel symbol finansmarknadmed utsläppsrätter.
 • Alla EU-länder ska ta fram och redovisa en koldioxidbudget.
 • Höj ambitionsnivån för Europeiska investeringsbanken (EIB),för att accelerera utfasningen av fossil energi samt underlätta investeringar i resurseffektiv produktion.
5. Mät rätt saker
6. Minska energianvändningen och påskynda elektrifieringen
 • Inför nya stöd och förstärk befintliga stöd för produktion av solenergi, vindkraft, både havs- och landbaserad, och havskraft (våg-, tidvatten- och strömkraft) på EU-nivå. 
 • Effektivisera tillståndsprocesserna för etablering av vindkraft och solenergi, samtidigt som viktiga naturvärden skyddas. Generösa stöd till närboende och kommuninvånare, för att underlätta snabb utbyggnad.
 • Inför nya ekonomiska stöd för snabba investeringar i lagringskapacitet, i form av produktion av batterier, vätgas, pumpkraft, med mera.
 • Påskynda omställningen till eldrift för transporter och genom kraftiga ekonomiska styrmedel på fossila bränslen. Inför slutår 2028 för försäljning av fossilbilar (bensin/diesel/fossilgas) och 2033 för försäljning av fossila bränslen. 
 • Bygg ut järnvägsnätet inom EU. Inför låga maxpriser för tåg- och kollektivtrafik i hela EU och skjut till subventioner från EU:s budget till tågresor. Inför möjlighet att köpa direktbiljetter på tåg på en och samma webbsida inom hela EU.
 • Förbjud flygresor inom EU där det finns tågtrafikförbindelser som tar max 6 timmar.symbol minska energianvändning
 • Inför en skatt på flygresor så att flyget betalar sina verkliga samhällsekonomiska kostnader och återbetala enligt modellen ”avgift och utdelning”, det vill säga lika mycket återbetalas till alla invånare. Avgiften/skatten och återbetalningen höjs successivt år från år.
 • Inför ett förbud för utvinning av olja, kol och gas inom EU. 
 • Förbjud djuphavsgruvdrift inom EU och import av mineraler från djuphavsgruvdrift utanför EU.
7. Utnyttja de nya teknikerna
 • symbol lampa för innovationInför ett policyramverk inom EU för ny teknik som AI, nanoteknik, bioteknik och kognitiv teknologi för att utveckla hållbara sätt att möta människors behov.
8. Minska konsumtionens klimatpåverkan med ekonomiska styrmedel
 • symbol prislapp styrmedelAvveckla snabbt alla subventioner av fossil energi.
 • Förbjud reklam för fossil energi inom hela EU. 
 • Differentiera momsen så den styr mot lägre produktion av varor och högre produktion av tjänster. Exempel på möjlig indelning:
  – Mycket hög (35-50 procent) moms på flygresor, fossilbilar med mera.
  – Hög (25-35 procent) moms på kött, mjölkprodukter och övriga animalier, elbilar, tjänster med hög klimatpåverkan.
  – Normal (15-25 procent) moms på övrigt.
  – Ingen moms på sjukvård, tandvård, tåg- och övrig kollektivtrafik, växtbaserad mat, tidningar, böcker, konst och kultur samt reparationer och underhåll.
9. Driv på för ökad resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi
 • symbol resurseffektiviitetInför krav som ökar produkters livslängd, med successivt ökade garantitider och enklare uppgraderingar.
 • Inför skattesubventioner och andra stöd för att gynna reparationer och återanvändning.
10. Fördjupa demokratin med kunskap och engagemang
 • symbol medborgarrådInrätta medborgarråd med uppgift att ta fram skärpta klimatmål och förslag på snabba utsläppsminskningar.
11. Öka klimatstödet till fattiga länder
 • symbol kvinnors rättigheterÖka kraftigt EU:s stöd till låginkomstländernas omställning till förnybar energi och till klimatanpassning.
 • Stärk flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter inom EU:s biståndspolitik.
 • Betala EU:s rättvisa andel till fonden för Loss-and-Damage.
12. Förändra EU:s jordbruks- och fiskepolitik
 • Sätt mål för hållbar konsumtion och produktion av livsmedel, som ligger i linje med Parisavtalet. Halvering av köttkonsumtion till 2030.symbol matproduktion
 • Förändra radikalt EU:s jordbrukspolitik och halvera dess budget, för att minska utsläppen. Omfördela jordbruksstödet för att kraftigt öka produktionen av matväxter (grönsaker, baljväxter, frukt, sädesslag, nötter och frön) för humankonsumtion.
 • Återställning av våtmarker, friställande av mark för rewilding och skarpa åtgärder för insamling av matavfall.
 • Förbjud torvbrytning och avverkning av naturskog.
 • Inför ett moratorium på trålfiske i känsliga havsområden såsom Östersjön och Nordsjön. Inför betydligt striktare kvantiteter för fiske och ökad kontroll för att bekämpa tjuvfiske och andra former av illegalt fiske. 
 • EU ska införa ett mål om att minst 40 procent av haven 2040 ska bli marina skyddsområden där industrifiske är förbjudet. Till 2050 ska 50 procent av haven bli marina skyddsområden där industrifiske är förbjudet.
 • Inför en klimatskatt på kött och mjölkprodukter på EU-nivå.
 • EU:s jordbruk ska ingå i EU:s handelssystem.
13. Skapa ökad klimatkonkurrens mellan företag inom olika branscher, genom full transparens
 • EU upprättar en ”10-i-topplista” som uppdateras kontinuerligt, där det framgår vilka som är ”klimatbäst” inom respektivesymbol klimatkonkurrens mellan företag och branscher bransch. Exempel på branscher att börja med:
  – Bilar och lastbilar
  – Frys och kylskåp
  – Byggnad och konstruktion
  – IT och data
  – Livsmedels- och klädbranschen